Majowe posiedzenie Komitetu Budowy Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”

Written By: Leszek Mańkowski - Maj• 30•18

29 maja 2018 r. odbyło się w Warszawie kolejne posiedzenie Komitetu Budowy Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”.

Spotkanie otworzył, witając jednocześnie przybyłych  gen. bryg. pil. Roman Harmoza – prezes Warszawsko – Mazowieckiego Oddziału SSLW RP. Przewodniczył zebraniu przewodniczący Komitetu, gen. dyw. pil. Franciszek Macioła. Gen. Roman Harmoza – wiceprzewodniczący KBP – przedstawił informację o realizacji zadań wynikających z posiedzenia KBP w dniu 9.04.2018.
Z satysfakcją należy stwierdzić, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Architekt – twórca projektu –  p. Piotr Kudelski przedstawił szczegóły wykonywanych prac. Następnie skarbnik przedstawił stan funduszy. Zarówno tych, które już spożytkowano, jak i prognozy finansowe.
Należy odnotować, że po blisko trzech latach zdążamy do szczęśliwego zakończenia projektu. Fundusze napływają zgodnie z deklaracjami strategicznych partnerów, a i darczyńcy indywidualni nie próżnują…
Przedstawiono projekt wniosku do Prezydenta RP o objęcie patronatem uroczystości i osobiste odsłonięcie pomnika. Projekt uzyskał akceptację członków Komitetu i został skierowany do realizacji. Niewątpliwie udział Prezydenta RP w uroczystości podniósłby rangę naszego przedsięwzięcia.
Ponieważ odsłonięcie odbędzie się już za trzy miesiące, przeto i działania Komitetu są coraz bardziej szczegółowe i precyzyjne.
W toku dyskusji zastanawiano się nad przebiegiem ceremonii. Postanowiono, że ostateczny kształt ceremonii musi być uzgodniony z władzami wojskowymi, a następnie doprecyzowany.
Pan architekt Kudelski przedstawił prototyp kryształowej statuetki pomnika, która będzie wręczana najbardziej zasłużonym donatorom. Wykonanych będzie 100 sztuk. Zatwierdzono kształt i treść tabliczek umieszczanych na pudełkach z medalem okolicznościowym, którym nagrodzeni zostaną szczególnie hojni darczyńcy oraz osoby zasłużone w budowie Pomnika.
W wyniku ożywionej dyskusji ustalono również ostateczny zapis na tablicy pamiątkowej umieszczonej z tyłu pomnika, a która stanowić będzie swoistą jego metrykę.
Dzięki uprzejmości autora projektu, zamieszczam zdjęcie pomnika, na którym budowniczowie kończą montaż granitowych płyt „pasa startowego” z umieszczonymi logami.
Ponieważ funduszy nigdy za wiele, przeto ponawiam apel do wszystkich, którym lotnictwo polskie leży na sercu. Dołóżcie swoją cegiełkę i wesprzyjcie budowę tego jedynego w swoim rodzaju dzieła poświęconego wszystkim lotnikom.

 

Leszek Mańkowski
Prezes RSL AP
Członek KBP

 

KOMITET BUDOWY POMNIKA

40 2030 0045 1110 0000 0429 0180

tytuł wpłaty – budowa Pomnika

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.